دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، خرداد 1401 
طراحی الگوی مربیگری تعاملی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 1-12

ابریشم رشیدزاده دوان؛ محمد عطایی؛ مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی


شبیه‌سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 13-24

سید مازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سید حسین حسینی


آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

صفحه 25-34

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانشفرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


طراحی مدل مدیریت استعداد در بخش عمومی

صفحه 35-49

آذر اسلامی؛ ناصر پورصادق؛ مسعود حقیقی


ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل پیش برنده بلاک چین در توسعه کسب و کار

صفحه 51-60

امیر زندی؛ مهدی مران جوری؛ مقصود امیری؛ یوسف تقی پوریان


طراحی مدل تولید پایدار در صنعت خودرو در شرایط تحریم و با رویکرد کلاس جهانی

صفحه 87-103

زهرا پوروزیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ محمود مدیری؛ حسن فارسیجانی


طراحی مدل سیاست های مالیاتی مشوق کارآفرینی مولد در ایران

صفحه 127-136

مطهره حسن پور امیری؛ علی داوری؛ امیر محمدزاده؛ علی رضا امین خاکی