دوره و شماره: دوره 1393، شماره 16، خرداد 1393، صفحه 1-87 
رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی

صفحه 1-13

اکبر عالم تبریز؛ ناصر حمیدی؛ فرزاد پویان فر