دوره و شماره: دوره 1393، شماره 18، آذر 1393، صفحه 1-80