دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، آذر 1393، صفحه 1-80