درباره نشریه

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دارای مجوز رسمی انتشار به شماره 312188/87 از کمیسیون بـررسی و تأییـد مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و بر اسـاس رای هفتـاد و دومیـن جلسه کمیسیـون بـررسی و تأییـد مجلات علمی دانشـگاه آزاد اسـلامی دارای مجـوز علمی – پژوهشی می باشد. همچنین این مجله دارای مجوز شماره 27743/90 مورخ 28/10/1390 از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. مخاطبان مجله مدیریت توسعه و تحول عبارتند از کلیه صاحب نظران، مولفان، صاحبان آثار و علاقه مندان به دانش مدیریت، دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مدیریت. موضوع اصلی این  مجله در ارتباط با ارائه راه حل های موثر و کاربردی در جهت ایجاد تحول و توسعه در شاخه های مختلف علم مدیریت نظیر مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی می باشد.