اهداف و چشم انداز

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول با در نظر گرفتن اهداف زیر جهت بازتاب فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصه دانش مدیریت و ارتقاء و بهبود کیفیت آن درکشور فعالیت می کند:

  • کمک به رشد و افزایش آگاهی در زمینه های مختلف دانش مدیریت
  • کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع مجله ارسال شده از سراسر کشور
  • کمک به شناسایی محققان و اندیشمندان دانش مدیریت در سراسر کشور