اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرتضی موسی خانی

مدیریت منابع انسانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mosakhaniqiau.ac.ir

سردبیر

دکتر سیدمهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

alvaniqiau.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر کیوان شاهقلیان

مدیریت صنعتی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

kshahgholianqiau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمد عطایی

مدیریت دولتی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

ataeiqiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

alvaniqiau.ac.ir

دکتر مرتضی موسی خانی

مدیریت منابع انسانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mosakhaniqiau.ac.ir

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر شمس السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

szahedi44hotmail.com

دکتر اکبر عالم تبریز

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-tabrizsbu.ac.ir

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

مدیریت دولتی دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

govmanagementsrbiau.ac.ir

دکتر نسرین جزنی

مدیریت دولتی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

qjmdqiau.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار، دانشگاه شاهد

sardarishahed.ac.ir

دکتر مهدی مرتضوی

مدیریت دولتی دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

mahdymortazaviyahoo.com

دکتر ناصر حمیدی

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

hamidiqiau.ac.ir

دکتر کامبیز حیدرزاده

مدیریت بازرگانی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

commercialmanagementsrbiau.ac.ir

دکتر محمد عطایی

مدیریت دولتی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

ataeiqiau.ac.ir