سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اشتراک مجله مدیریت توسعه و تحول
در صورت تمایل به اشتراک مجله مدیریت توسعه و تحول لطفاً نکات ذیل را درنظر داشته باشید:
- فرم اشتراک الکترونیکی را که در آدرس http://www.qiau.ac.ir/PublicationCenter/download%5CRegManage.pdf  قرار داده شده است، به طور کامل تکمیل نموده و به پست الکترونیکی مجله qjmd@qiau.ac.ir ارسال نمایید و رونوشتی از آن را نزد خود نگاه دارید.
- بهای اشتراک به ازای 4 نسخه در طول سال 300،000 ریال میباشد.
- حق اشتراک را به حساب جام 1993611049 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه آزاد قزوین واریز و اصل فیش را به همراه فرم اشتراک به پست الکترونیکی مجله ارسال نمائید.
- در صورت تغییر نشانی، مراتب را به دفتر مرکز انتشارات علمی اطلاع دهید.
- کپی فیش بانکی را تا دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگاه دارید.
- لطفاً نام و نشانی خود را در پشت فیش مرقوم نمائید.